UCHWAŁA  Nr XXXV/238 /05

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia  7 grudnia 2005 roku

 

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2006 rok.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.,Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759 z  2005 r. Nr  172, poz.1441, Nr 175, poz.1457)    i art. 19 pkt.1 lit a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych( T.j. Dz. U.  z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966, z  2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz.2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz.1462 i Nr 179, poz. 1484 )   Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych(M.P. Nr 68, poz.956) Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

 

 

         § 1. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Rzeczyca pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w następujących wysokościach :

 

a)  od handlu z ręki, ze skrzynek, koszy itp. 4,00 zł.

b)  od sprzedaży wymagającej zajęcia placu na stoisko lub towar niezależnie

 

     od branży za 1 m2  placu 12,40 zł.

 

2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może być wyższa niż 612,81 zł,

 

§ 2. 1. Pobór opłaty targowej pobierany jest w drodze inkasa.

2.     Inkasentem opłaty targowej jest Inspektor ds.płac i ubezpieczeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

3.     Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 % od pobranych kwot.

4.     Za pobranie opłaty targowej inkasent wydaje pokwitowanie na drukach               ścisłego zarachowania.

5.Terminem płatności opłaty targowej jest dzień , w którym dokonywana jest          sprzedaż.

6. Inkasent dokonuje wpłaty do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu , w którym dokonał pobrania opłaty targowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/172/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 02 grudnia 2004 roku w sprawie wysokości opłaty targowej na 2005 rok oraz Uchwała Nr XXXII/217 /05 z dnia 27 lipca 2005 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/172/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 02 grudnia 2004 roku w sprawie wysokości opłaty targowej na 2005 rok.             

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Uchwała ma zastosowanie do poboru opłaty targowej począwszy od 01 stycznia 2006 roku.

 

 

                                                              Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                     mgr Andrzej Gwizdoń