UCHWAŁA NR VII/50/03

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 11 kwietnia 2003 roku 

 

w sprawie utworzenia środka specjalnego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806) oraz art. 21 ust. l pkt l i 2) oraz ust. 2 pkt. l i 2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( T.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

 § l.Tworzy się środek specjalny przy Urzędzie Gminy w Rzeczycy na odrębnym rachunku bankowym w banku prowadzącym obsługę finansową Gminy Rzeczyca.

§ 2.. Źródłem finansowania środka specjalnego są środki finansowe pochodzące między innymi z:

1) darowizn w postaci pieniężnej, zadeklarowanych przez radnych Rady Gminy Rzeczyca, pochodzących z dochodów uzyskiwanych z tytułu sprawowania mandatu radnego Gminy;

2) darowizn w postaci pieniężnej dokonywanych przez inne osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze;

3) dotacji pochodzących z budżetu Gminy Rzeczyca.

§ 3. Środek specjalny przeznacza się na fundusz stypendialny dla młodzieży uczącej się w państwowych wyższych uczelniach w kraju, zamieszkałych na terenie Gminy Rzeczyca, na zasadach ustalonych odrębną uchwałą Rady Gminy.

§ 4. Przychody i wydatki środka specjalnego obejmują roczny plan finansowy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                       mgr Andrzej Gwizdoń

 Załącznik
do uchwały Nr VII/50 /03
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 11 kwietnia 2003 roku
PLAN FINANSOWO – RZECZOWY
środka specjalnego – Funduszu stypendialnego
PRZYCHODY
Szkolnictwo wyższe
803 Pomoc stypendialna dla studentów
80309 Otrzymane spadki, zapisy
096 i darowizny w postaci pieniężnej 5.400,00 zł
RAZEM: 5.400,00 zł
ROZCHODY
803 Szkolnictwo wyższe
80309 Pomoc stypendialna dla studentów
321 Zasiłki i stypendia dla studentów 5.400,00 zł
RAZEM: 5.400,00 zł