UCHWAŁA Nr VII/48/03

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 11 kwietnia 2003 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/18/2001 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Rzeczyca

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust.3 z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy (Dz.U. Nr 66, póz. 800, z 2002 r. Nr 14, póz. 138, z 2003 r. Nr 33, póz. 280), Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXVH/18/2001 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Rzeczyca wprowadza się następujące zmiany:

1)       Uchyla się dotychczasową treść § 2;

2)       Wprowadza się § 2 o następującym brzmieniu:

 

§ 2. l. Za przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według następujących stawek za l km przebiegu:

1)       dla samochodu osobowego pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,4798 zł

2)       dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,7692 zł.

2. Stawki określone w ust. l ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa".

3)     Wprowadza się § 3 o następującym brzmieniu:

 

§ 3. 1. Podstawą zwrotu kosztów podróży służbowej będzie potwierdzona delegacja - polecenie wyjazdu służbowego.

2. Potwierdzenia wykonania polecenia wyjazdu służbowego może dokonać osoba zlecająca wyjazd.

3. Zwrot kosztów przejazdu następuje po sprawdzeniu delegacji -
polecenia wyjazdu służbowego pod względem formalno-rachunkowym przez
Skarbnika Gminy.

4. Wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu dokonuje się
w kasie Urzędu Gminy w Rzeczycy."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                       mgr Andrzej Gwizdoń