UCHWAŁA Nr VII/49/03

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 11 kwietnia 2003 roku

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Rzeczyca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806) oraz art. 12 ust. l i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (T.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, póz. 1231, Nr 167, póz. 1372) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dla terenu Gminy Rzeczyca 35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 2. Ustala się dla terenu Gminy Rzeczyca 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 3. Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /łącznie z punktami sprzedaży piwa/ powinny być usytuowane w odległości nie niniejszej niż 50 m, licząc od najbliższego głównego wejścia, biorąc pod uwagę najkrótszą drogę od niżej wymienionych obiektów: l)szkół oraz placówek oświatowo- wychowawczych;

2) obiektów kultu religijnego;

3) placówek opieki zdrowotnej.

§ 4. Tracą moc:

1)     Uchwała Nr 1/7/98 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 marca 1998 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rzeczyca miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów,

2) Uchwała Nr XXXIII/55/2001 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 lipca 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                       mgr Andrzej Gwizdoń