UCHWAŁA NRYII/47/03

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 11 kwietnia 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu,

do ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

w jednostkach organizacyjnych Gminy Rzeczyca

Na podstawie art 18 ust 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806) oraz art 21 ust l pkt l i 2) oraz § 2 pkt.2) i § 3 ust 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 61, póz. 708, z 2001 r. nr 34, póz. 393, z 2002 r. Nr 210, póz. 1785) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ l.W celu sporządzenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych Gminy Rzeczyca z dniem l maja 2003 r. zatwierdza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 710,00 zł oraz wartość jednego punktu w wysokości 3,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rzeczyca.

§ 3.Traci moc uchwała Nr XXXm/45/2001 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 lipca 2001 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminny Rzeczyca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                       mgr Andrzej Gwizdoń