UCHWAŁA Nr VII/ 46 /03

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 11 kwietnia 2003 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX1/38/2000 Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 19 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli,

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki

przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego

i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,

a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania

dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806) oraz art. 30 ust. ust. 6, art. 49 ust. la , art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 91d pkt. 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela ( T.j. Dz.U. z 1997 r. nr 56, póz. 357, z 1998 r. nr 106, póz. 668 iNr 162, póz. 1118, z 2000 r. Nr 12, póz. 136, Nr 19, póz. 239, nr 22, póz. 291, nr 122, póz. 1323, z 2001 r. Nr 111, póz. 1194, Nr 144, póz. 1615) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXI/38/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego wprowadza się następujące zmiany:

1)        Ilekroć w treści Regulaminu występują wyrazy „najniższe wynagrodzenie
ogłaszane przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej" zastępuje sieje
wyrazami minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie
ustawy z dnia 10 października
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę zwane dalej minimalnym wynagrodzeniem";

2)   § 9 otrzymuje brzmienie:

 

,, § 9. 1. Zachowuje się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydakryczno-wychowawcze w wysokości l % planowanego rocznego osobowego funduszu płac.

2.     Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród:

1)       30 % tego funduszu na nagrody Wójta Gminy Rzeczyca

2)       70 % tego funduszu na nagrody dyrektorów szkół.

3.       Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

4.       Nagrody Wójta Gminy przyznawane są z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.

5.       Nagrody, o których mowa w ust. 3 mogą być przyznane w szczególnie
uzasadnionych przypadkach w innym terminie, w ramach posiadanych
środków.

6.       Z wnioskiem o nagrodę Wójta występuje:

1)       dyrektor szkoły - dla wybranego nauczyciela zatrudnionego w szkole

2)       inspektor ds. oświaty -dla wybranego dyrektora szkoły.

7.       Wnioski o nagrodę Wójta należy składać w terminie do 15 września
każdego roku inspektorowi ds. oświaty.

8.       Po upływie terminu określonego w ust. 7 wnioski o nagrodę Wójta nie
będą rozpatrywane.

9.       Złożone wnioski opiniowane są przez komisję nagród.

10. Komisję, o której mowa w ust. 9 powołuje Wójt Gminy. W skład
Komisji wchodzi: przedstawiciel Komisji Oświaty Kultury Sportu Spraw
Socjalnych i Porządku Publicznego, przedstawiciel związku zawodowego i
inspektor ds. oświaty.

11. Wysokość nagrody Wójta nie może przekroczyć wysokości nagrody
kuratora w roku poprzednim, a wysokość nagrody dyrektora nie może
przekroczyć wysokości nagrody Wójta w.roku poprzednim.

12. Nagroda może być przyznane nauczycielowi po przepracowaniu w
szkole co najmniej 3 lat.

13. Nagrodę Wójta otrzymuje dyrektor i nauczyciel za szczególne
osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, a w szczególności:

1)      osiągnięcia w pozyskiwaniu środków dla szkoły oraz ich racjonalne
wykorzystanie zgodnie z potrzebami szkoły;

2)      osiągnięcia na płaszczyźnie dydaktyczno-wychowawczej: sukcesy uczniów
w olimpiadach, konkursach i zawodach;

3)      dobór wysoko wykwalifikowanej kadry;

4)      samodoskonalenie kadry pedagogicznej, zgodnie z potrzebami szkoły;

5)      umiejętność tworzenia właściwego klimatu w szkole oraz promowanej
szkoły na zewnątrz, współpraca z radą pedagogiczną, rodzicami, organem
prowadzącym;

6)      wprowadzenie innowacji w zarządzaniu szkołą z korzyścią dla niej;

7)      współpraca z organizacjami działającymi na rzecz uczniów i nauczycieli;

8)      wykorzystanie inicjatyw nauczycieli i uczniów;

9)      ocena pracy z ostatnich pięciu lat w szkole - wyróżniająca.

10)       opracowywanie i wdrażanie programów autorskich, innowacji
pedagogicznych oraz samodzielne opracowywanie pomocy dydaktycznych;

11)       efektywna współpraca z rodzicami, organizacjami działającymi na rzecz
szkoły i ucznia, wdrażanie programów wychowawczych zapobiegających
niedostosowaniu i uzależnieniom;

12)       organizowanie wycieczek, zielonych szkół, wyjazdów wakacyjnych
integrujących społeczność szkolną;

13)       udział w przygotowywaniu i organizowaniu imprez środowiskowych.

14. Dyrektor i nauczyciel, któremu przyznana została nagroda otrzymuje dyplom. Odpis dyplomu umieszcza się w teczce akt osobowych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                       mgr Andrzej Gwizdoń