UCHWAŁA Nr VII/45/03

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 11 kwietnia 2003 roku

w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984 , Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806) oraz art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. Nr 73, póz. 764) Rada Gminy Rzeczyca

uchwala, co następuje:

§ 1. Akceptuje się zmianę charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny działek oznaczonych:

1) Nr 101 o pow. 5,47 ha we wsi Glina,

2)      Nr 97 o pow. 1,80 ha we wsi Glina.

Łączna powierzchnia gruntów przeznaczonych pod zalesienie wynosi 7,27 ha.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                       mgr Andrzej Gwizdoń