UCHWAŁA Nr VII/43/03 RADY RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 11 kwietnia 2003 roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rzeczyca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984 , Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806) oraz art. 21 ust. l pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobem gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71, póz. 733, z 2002 r. Nr 133, póz. 984, Nr 168, póz. 1383) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rzeczyca, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Traci moc uchwała Nr Y/32/94 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 1994 r. W sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                          mgr Andrzej Gwizdoń

Załącznik
do uchwały Nr VII/43/03
Rady Gminy Rzeczyca z
dnia 11 kwietnia 2003 r.
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Rzeczyca
§ 1. Lokale stanowiące własność gminy Rzeczyca tworzą mieszkaniowy zasób
gminy.
§ 2. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą:
1) lokale mieszkalne;
2) lokale socjalne;
§ 3. Wynajmującym lokale mieszkalne jest gmina Rzeczyca reprezentowana przez
Wójta lub podmiot przez niego upoważniony.
§ 4. 1. Lokale tworzące mieszkaniowy zasób przeznacza się do wynajmu za zapłatę
czynszu.
2. Stawki czynszu ustala Wójt gminy Rzeczyca.
§ 5. Umowy najmu lokali mogą być zawierane jedynie z osobami fizycznymi.
§ 6. Pierwszeństwo w wynajęciu lokalu mają osoby:
1) osoby niezbędne kadrowo dla gminy w zakresie oświaty;
2) osoby pozbawione mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrof, pożaru
lub innego zdarzenia losowego;
§ 7. W następnej kolejności lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy
mogą być oddane w najem osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych.
§ 8. Przez osobę nie mającą zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych należy
rozumieć osobę nie mającą samodzielnego lokalu lub osobę, która zamieszkuje w
szczególnie trudnych warunkach tj. w lokalu nie spełniającym warunków do przebywania
ludzi na pobyt stały oraz w którym przypada mniej niż 5 m2 na osobę.
§ 9. Dla osób ubiegających się o oddanie lokalu w najem średni miesięczny dochód
brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajem lokalu nie powinien
przekraczać:
1) w gospodarstwie jednoosobowym 190% najniższej emerytury;
2) w gospodarstwie wieloosobowym 170% najniższej emerytury.
§ 10. Lokale mieszkalne mogą być wynajmowane bez względu na wysokość
dochodu określonego w § 9 osobom, o których mowa w § 6 pkt. l oraz w
przypadku braku chętnych na wynajem mieszkania.
§ 11. Najemcami lokalu socjalnego mogą być wyłącznie osoby:
1) które nabyły uprawnienia do otrzymania takiego lokalu na podstawie
orzeczenia sądowego;
2) które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i średni miesięczny
dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie
trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajem jest
niższy niż 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
i 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, wskutek