UCHWAŁA NR VI/41/03

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 20 lutego 2003 roku

w sprawie określenia zasad korzystania z samochodu służbowego przez Wójta Gminy Rzeczyca

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806) oraz art. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (T.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1593, z 2002 r. nr 113, póz. 984, Nr 214, póz. 1806), art. 710 Kodeksu cywilnego Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się możliwość korzystania przez Wójta Gminy Rzeczyca z samochodu osobowego stanowiącego własność Gminy Rzeczyca.

§ 2. Koszty eksploatacji samochodu służbowego rozliczane będą na podstawie co miesięcznego oświadczenia oraz miesięcznej karty przebiegu samochodu oraz zużycia paliwa.

§ 3. Ustala się możliwość dojazdu Wójta Gminy służbowym samochodem z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem, z tym że za przejazd poza granicami Gminy Rzeczyca koszty będzie ponosił Wójt Gminy Rzeczyca.

§ 4. Szczegółowe zasady korzystania z samochodu służbowego przez Wójta Gminy Rzeczyca określać będzie odrębna umowa cywilnoprawna.

§ 5. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Rzeczyca do zawarcia Wójtem Gminy Rzeczyca umowy, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały.

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr IY/26/2003 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie określenia zasad korzystania z samochodu służbowego przez Wójta Gminy Rzeczyca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                       mgr Andrzej Gwizdoń