Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Rzeczyca do dnia 31 maja ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy raportu o stanie Gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu w roku 2018. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy za rok poprzedni.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport przez Wójta Gminy, zaplanowana została na dzień 29 maja 2019 roku.

Rada Gminy Rzeczyca będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Sesja ta planowana jest na dzień 19 czerwca 2019 roku i wówczas odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

W debacie nad raportem o stanie Gminy głos mogą zabrać mieszkańcy Gminy Rzeczyca po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Gminy Rzeczyca. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy.

Wobec powyższego zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28 maja                   2019 r.  w pokoju nr 1 Urzędu Gminy w Rzeczycy (Biuro Rady)                            w godzinach pracy Urzędu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Treść Raportu o Stanie Gminy Rzeczyca za 2018 rok będzie dostępna po przedstawieniu Raportu na sesji majowej, na stronie BIP : www.bip.rzeczyca.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej oraz w formie papierowej w Biurze Rady i Sekretariacie Urzędu Gminy w Rzeczycy.