Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (21012010.pdf)Protokół Nr XXXII/2009 z Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 17 września 2009 r. Radosław Bernaciak148 kB3462010-01-18 16:42
Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Rzeczyca, która odbędzie się 21 stycznia 2010 r.

Rzeczyca dn. 14 stycznia 2010r.

Wójt Gminy

  Rzeczyca

woj. łódzkie

                                                                                             

          OGŁOSZENIE
 

            przeznaczone dla Zakładów i Przedsiębiorstw zajmujących się wywozem kontenerów Kp-7

 Niniejszym informuję, że Gmina Rzeczyca oferuje do sprzedaży samochód ciężarowy marki  STAR 200,  rok produkcji 1990, przeznaczony do wywozu kontenerów.

Pojazd w 2004 r. został wyposażony  w urządzenie hakowe typu WUKO SMW1142.

          Proponowana cena w ofercie nie może być niższa niż 15.680 zł ( brutto).

Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 31 stycznia 2010 r. do godz.1400.
 

WÓJT
mgr inż. Marek Pałasz

 

Załącznik:                                                                                                                                                                                   
Dokumentacja fotograficzna

(Kliknij na obrazek aby powiększyć)

star


 

 


 

                                                                                                           Rzeczyca 14 stycznia 2010r.

Wójt Gminy

 Rzeczyca

woj. łódzkie

RRiZP MSz. 7625- 13/09

                                                   ZAWIADOMIENIE

                                              o wydaniu decyzji

 

            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

       Wójt Gminy Rzeczyca podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 30 grudnia 2009r. została wydana decyzja orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony „Dolina Pilicy” i Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk „ Dolina Dolnej Pilicy”, dla planowanego przez inwestora przedsięwzięcia polegającego na.: „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym na działce nr 329/20 położonej w miejscowości Łęg”, oraz określająca warunki realizacji przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rzeczycy ul. Tomaszowska 2 , pokój Nr 6 w godzinach 745  -1545  w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.

                                                                                              Z upoważnienia Wójta

                                                                                                 Stanisława Kosiacka

                                                                                                   Kierownik Referatu

                                                                                     Rolnictwa Rozwoju i Zamówień Publicznych

                                                                                              Rzeczyca, dnia 30 grudnia 2009r.

Wójt Gminy

 Rzeczyca

woj. łódzkie

RRiZP MSz. 7625- 6/09

                                                   ZAWIADOMIENIE

                                                o wydaniu decyzji 

 

            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

    Wójt Gminy Rzeczyca podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 29 grudnia 2009r. została wydana decyzja orzekająca o umarzeniu toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na : „ Budowie miasteczka średniowiecznego ESTERIA”, - ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego w Grotowicach na działkach ewidencyjnych Nr 30, 31, 32”.

Umorzenie postępowania nastąpiło na wniosek inwestora.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rzeczycy ul. Tomaszowska 2 , pokój Nr 6 w godzinach 745  -1545  w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.

                                                                                              Z upoważnienia Wójta

                                                                                                 Stanisława Kosiacka

                                                                                                   Kierownik Referatu

                                                                                     Rolnictwa Rozwoju i Zamówień Publicznych

Zakład Usług Komunalnych

         w Rzeczycy                                                                        Rzeczyca 23 grudnia 2009 r.

ul. Mościckiego 10

O G  Ł O S Z E N I E

             

            Na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( T.j.Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy ul. Mościckiego 10 informuję , iż od dnia 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. na terenie Gminy Rzeczyca obowiązują następujące taryfy na zbiorowe zaopatrzenie  wodę stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

                                                                                                           Dyrektor

                                                                                              Zakładu Usług Komunalnych

                                                                                                         w Rzeczycy

                                                                                                                                 Włodzimierz Piotrowski

      

  ZAŁĄCZNIK

   do ogłoszenia

                                                                                                                         

Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie Gminy Rzeczyca w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

I. Wysokość cen za dostarczoną wodę:

 Grupa taryfowa 1

- Gospodarstwa domowe pobierające wodę w ilości do 100m3 na kwartał;

  Cena za 1 m 3 wody 2,04 zł ( netto)

 

Grupa taryfowa 2

  - Gospodarstwa domowe pobierające wodę w ilości powyżej  100m3 na kwartał

  - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą , zakłady produkcyjne i przemysłowe, inni odbiorcy     

    nie wymieni wyżej

Cena za 1m3  wody 2,99 zł ( netto)

Gospodarstwa domowe , o których mowa w Grupie taryfowej 2 , cenę za 1 m 3 wody ustalone dla Grupy taryfowej 2 uiszczać będą od nadwyżki ponad 100m3 pobranej wody na kwartał.

II. Ustala się miesięczną opłatę stałą za korzystanie z wodomierza w zależności od przekroju;

                          Grupa taryfowa 1 i 2

Przekrój wodomierza

Opłata w zł (netto)

Ø 15-20

           2,00

Ø25-40

         16,00

Ø 50 i więcej

         58,00

                                    

Do ceny netto, o których mowa wyżej- pkt I i II  doliczony będzie podatek VAT w wysokości 7%.

Podkategorie