Porządek obrad :

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 20 maja 2024r.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad III Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 05 czerwca 2024r.
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/372/2023 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rzeczyca, położonej w miejscowości Grotowice, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 543/2.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rzeczyca, usytuowanego w budynku Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczycy.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad
  i warunków korzystania z tych przystanków.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Rzeczyca
  z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie  określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rzeczyca do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji, zmienionej Uchwałą Nr XL/267/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 23 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/321/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 listopada 2022 r. oraz Uchwałą Nr LVII/386/2023 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 lipca 2023 r.
 15. Raport o stanie Gminy Rzeczyca za 2023 rok:
 16. debata nad raportem;
 17. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rzeczyca.
 18. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Rzeczyca wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rzeczyca wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
 20. Udzielnie absolutorium dla Wójta Gminy Rzeczyca za 2023 rok:
 21. przedstawienie uchwały Nr III/87/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 09 maja 2024 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za 2023 rok;
 22. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Rzeczyca;
 23. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz uchwały
  Nr III/160/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Łodzi z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzeczyca o udzielenie absolutorium za 2023 rok;
 24. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rzeczyca za 2023 rok.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

                                                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy                                                            

                                                                                                      

                                                                                                                 Aneta Podlasek

 

 

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.