Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 813/5 o pow. 0,0513 ha oraz nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 813/6 o pow. 0,1750 ha będącej własnością Gminy Rzeczyca, położonej w obrębie Rzeczyca.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów
w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM KZN Reymontowski sp.
z o.o. z siedzibą w Ozorkowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewody Łódzkiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
8. Zamknięcie obrad III Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Podlasek

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.