Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LXVI Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 marca 2024r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Luboczy.
6. Pojęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/442/2024 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 marca 2024r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczyca w 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczyca
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2023r.
9. Sprawozdanie z „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla gminy Rzeczyca”.
10. Posumowanie VIII kadencji Samorządu Gminy Rzeczyca.
11. Zamknięcie obrad LXVII Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

 

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                      

                                                                                          Leszek Kosiacki