KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 lutego 2024r. o godz. 13.00
w Sali Widowiskowej budynku administracyjnego
odbędzie się LXV Sesja Rady Gminy Rzeczyca.

Porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 14 grudnia 2023r.


4. Przyjęcie protokołu z obrad LXIII sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 grudnia 2023r.
5. Przyjęcie protokołu z obrad LXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 24 stycznia 2024r.
6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Rzeczyca, na których zamieszkują mieszkańcy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2025 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rzeczyca.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Rzeczyca.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzeczycy.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/198/2021 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzeczyca.
15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2023r.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad LXV Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki