Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rzeczyca.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Rzeczyca oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia form i specjalności kształcenia, na rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Luboczy.
9. Zamknięcie obrad LXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.