Porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 września 2022r.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 07 listopada 2022r.
5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze Gminy Rzeczyca przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rzeczyca na 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Rzeczyca na 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Rzeczyca na 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody.
13. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rzeczyca do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji, zmienionej Uchwałą Nr XL/267/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 23 lutego 2022 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : www.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.