Porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 września 2022r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/181/2021 Rady Gminy z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzeczyca”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Rzeczyca na rok szkolny 2022/2023.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/232/2017 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzeczyca.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.