Wójt Gminy Rzeczyca 10 grudnia 2007r

Rzeczyca woj. łódzkie

RRiZP MSz. 7625- 17/2007

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 46 ust. 1 , ust. 4b,ust.4c, art. 46a ust. 7 pkt 4 , art. 48 ust.ust.2 pkt1 , art. 56 i art. 57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 22 czerwca 2007r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie pawilonu handlowego o wymiarach 8,5m x 6,0m - parterowego na działce ewidencyjnej Nr 33 położonej w Łęgu – Gmina Rzeczyca ” realizowanego przez Pana Mariana Jurę – Ubojnia Łęg 19

określam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie pawilonu handlowego parterowego o wymiarach 8,5 m x 6m – parterowy w miejscowości Łęg – przez Pana Mariana Jurę – Ubojnia Łęg 19”

1.Rodzaj i miejsce realizacja przedsięwzięcia.

Planowane przez inwestora przedsięwzięcie polegać będzie na budowie pawilonu handlowego parterowego o wymiarach 8,5 m x 6m na działce ewidencyjnej Nr 33 położonej w Łęgu – Gmina Rzeczyca”.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

2.1.W trakcie realizacji przedsięwzięcia materiały budowlane i ziemię pochodząca z wykopów należy

przetrzymywać w granicach działki. Ziemię po zakończeniu inwestycji rozprowadzić na terenie

działki.

2.2.Roboty budowlane związane z budową pawilonu handlowego prowadzić w ciągu dnia .

2.3.Okres budowy ograniczyć do niezbędnego minimum,

2.4.Wykopy pod fundamenty należy niezwłocznie wypełnić masą betonową w celu ograniczenia do

niezbędnego minimum czas funkcjonowania otwartych rowów. W przypadku wpadnięcia do

rowów drobnych zwierząt – głównie płazów i gadów należy je wydobyć i przenieść w bezpieczne

miejsce.

2.5.Roboty budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów o

ochronie przyrody

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

3.1.Projektowany obiekt budowlany powinien być posadowiony w linii istniejącej zabudowy.

Bryła budynku pawilonu handlowego nie powinna odbiegać formą i wielkością od istniejącej w

sąsiedztwie zabudowy i dobrze wkomponować się w krajobraz.

3.2. Inwestycja nie może przyczynić się do trwałego zniekształcenia rzeźby terenu.

3.3. Odprowadzenie ścieków z obiektu powinno być zaprojektowane do atestowanego szczelnego

zbiornika na ścieki, a z chwilą wybudowania kanalizacji gminnej być do niej podłączony.

3.4. Ogrzewanie budynku należy zaprojektować przy pomocy ekologiczny systemów grzewczych.

3.5. Zaopatrzenie w wodę należy docelowo zaprojektować z wodociągu wiejskiego w Łęgu.

3.6.Gromadzenie odpadów w trakcie budowy i eksploatacji budynku handlowego należy

zaprojektować w miejscu wydzielonym do tego celu.

-2-

Odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i wywożone przez firmę

zajmującą się usługami komunalnymi.

3.7.Nie dopuszcza się zanieczyszczania ziemi i powietrza substancjami w ilościach powodujących

przekroczenie obowiązujących standardów.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

Nie ustala się wymagań dotyczących skutków awarii przemysłowych.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie zachodzi możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego.

7. Termin ważności decyzji .

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ważna

jest cztery lata.

8. Wnioskodawca jest zobowiązany do:

8.1. Uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 2004r. prawo

budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn.zm.) .

8.2. Zakazuje się stosowania rozwiązań technicznych mogących negatywnie wpłynąć na stan

środowiska przyrodniczego.

8.3. Wyznaczenie miejsca na okresowe gromadzenie odpadów powstających w wyniku realizacji

obiektu i określenia sposobu postępowania z nimi, uwzględniając wymagania ustalone w ustawie

o odpadach.

8.4. Przestrzegania przepisów wynikających z następujących ustaw:

a/ ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn.zm.) – w

zakresie ochrony przyrody,

b/ ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz.U .Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) –

postępowanie z wytworzonymi odpadami w trakcie budowy oraz w trakcie użytkowania obiektu,

c/ ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne( Dz.U. Nr 115, poz.1229, z późn. zm.) w zakresie

jakości wprowadzanych wód opadowych ( ścieków do gruntu)

U z a s a d n i e n i e

W dniu 22 czerwca 2007r. do Urzędu Gminy w Rzeczycy wpłynął wniosek Pana Mariana Jury- Ubojnia Łęg 19 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

„ Budowie pawilonu handlowego parterowego o wymiarach 8,5m x 6,0m parterowego na działce Nr 33 położonej we wsi Łęg”

W dniu 28 czerwca 2007r. Wójt Gminy Rzeczyca wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie, zawiadamiając strony o prowadzonym postępowaniu. Ponadto zawiadomienie zostało zamieszczone w na stronie internetowej BIP Gminy Rzeczyca oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Kolejnym etapem postępowania było wystąpienie do Wojewody Łódzkiego o wydanie opinii dotyczącej wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko oraz ewentualny jego zakres.

W dniu 06 listopada 2007r. wpłynęło Postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr SR.V.6617-1/97/2007 z dnia 01 października 2007r. informujące, że nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie pawilonu handlowego o wymiarach 8,5m x 6m na działce

-3-

o Nr ewidencyjnym 33 w obrębie wsi Łęg w Gminie Rzeczyca.” Na środowisko , w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt , dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „ Dolina Pilicy” oznaczony kodem PLB 140003.

Ponadto Wojewoda Łódzki korzystając z kompetencji zawartych w art.51 ust. 4b pkt.2, w trybie art. 48 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska ww. postanowieniem uzgodnił środowiskowe uwarunkowania ustalając jednocześnie wymagania dotyczące ochrony obszarów Natura 2000.

W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, poprzez wywieszenie na czas 21 dni, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rzeczyca zawiadomienia o wszczętym postępowaniu administracyjnym, celem składania uwag i wniosków.

W trakcie prowadzonego postępowania nie zgłoszono uwag i wniosków odnośnie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po rozpatrzeniu zebranego materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy i uzgodnienie wydane przez Wojewodę Łódzkiego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1.Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Rzeczyca w terminie 14 dni od

daty jej doręczenia.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw

do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

3.Decyję o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę.

Wniosek winien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. W/w termin może ulec wydłużeniu o

dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się

warunki określone w niniejszej decyzji.

Wójt

mgr inż. Marek Pałasz

Otrzymują:

BIP Gminy Rzeczyca

Załącznik Nr 1

do decyzji Nr RRiZP MSz.7625-17/2007 z dnia10 grudnia 2007r

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie pawilonu handlowego o profilu spożywczym. Będzie to budynek parterowy ogrzewany nowoczesnymi metodami- ( olej lub gaz).

Po wybudowaniu pawilonu handlowego nie ulegnie zmianie linia istniejącej zabudowy. Aktualnie działka Nr 33 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym piętrowym, oraz budynkiem w którym prowadzona jest działalność gospodarcza- Ubojnia.

Wybudowany pawilon handlowy nie przekroczy istniejącej linii zabudowy.

Planowane przedsięwzięcie oddalone jest od rzeki Pilicy 1,4 km i od starorzecza 1 km.

Ponadto w pobliżu działki Nr 33 nie występują zabytki, cenne wartości przyrodnicze oraz siedliska ptasie.

Ścieki odprowadzane będą do istniejącego szamba, a odpady komunalne składowane do pojemników do tego przeznaczonych a następnie odbierane przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów .

Wójt

mgr inż. Marek Pałasz

 

 

Wójt Gminy Rzeczyca 10 grudnia 2007r

Rzeczyca woj. łódzkie


RRiZP MSz. 7625- 17/2007


Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia.

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 , ust. 4b,ust.4c, art. 46a ust. 7 pkt 4 , art. 48 ust.ust.2 pkt1 , art. 56 i art. 57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 22 czerwca 2007r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie pawilonu handlowego o wymiarach 8,5m x 6,0m - parterowego na działce ewidencyjnej Nr 33 położonej w Łęgu – Gmina Rzeczyca ” realizowanego przez Pana Mariana Jurę – Ubojnia Łęg 19


określam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie pawilonu handlowego parterowego o wymiarach 8,5 m x 6m – parterowy w miejscowości Łęg – przez Pana Mariana Jurę – Ubojnia Łęg 19”


1.Rodzaj i miejsce realizacja przedsięwzięcia.

Planowane przez inwestora przedsięwzięcie polegać będzie na budowie pawilonu handlowego parterowego o wymiarach 8,5 m x 6m na działce ewidencyjnej Nr 33 położonej w Łęgu – Gmina Rzeczyca”.


2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

2.1.W trakcie realizacji przedsięwzięcia materiały budowlane i ziemię pochodząca z wykopów należy

przetrzymywać w granicach działki. Ziemię po zakończeniu inwestycji rozprowadzić na terenie

działki.

2.2.Roboty budowlane związane z budową pawilonu handlowego prowadzić w ciągu dnia .

2.3.Okres budowy ograniczyć do niezbędnego minimum,

2.4.Wykopy pod fundamenty należy niezwłocznie wypełnić masą betonową w celu ograniczenia do

niezbędnego minimum czas funkcjonowania otwartych rowów. W przypadku wpadnięcia do

rowów drobnych zwierząt – głównie płazów i gadów należy je wydobyć i przenieść w bezpieczne

miejsce.

2.5.Roboty budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów o

ochronie przyrody


3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

3.1.Projektowany obiekt budowlany powinien być posadowiony w linii istniejącej zabudowy.

Bryła budynku pawilonu handlowego nie powinna odbiegać formą i wielkością od istniejącej w

sąsiedztwie zabudowy i dobrze wkomponować się w krajobraz.

3.2. Inwestycja nie może przyczynić się do trwałego zniekształcenia rzeźby terenu.

3.3. Odprowadzenie ścieków z obiektu powinno być zaprojektowane do atestowanego szczelnego

zbiornika na ścieki, a z chwilą wybudowania kanalizacji gminnej być do niej podłączony.

3.4. Ogrzewanie budynku należy zaprojektować przy pomocy ekologiczny systemów grzewczych.

3.5. Zaopatrzenie w wodę należy docelowo zaprojektować z wodociągu wiejskiego w Łęgu.

3.6.Gromadzenie odpadów w trakcie budowy i eksploatacji budynku handlowego należy

zaprojektować w miejscu wydzielonym do tego celu.


-2-


Odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i wywożone przez firmę

zajmującą się usługami komunalnymi.

3.7.Nie dopuszcza się zanieczyszczania ziemi i powietrza substancjami w ilościach powodujących

przekroczenie obowiązujących standardów.


4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

Nie ustala się wymagań dotyczących skutków awarii przemysłowych.


5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie zachodzi możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.


6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego.


7. Termin ważności decyzji .

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ważna

jest cztery lata.


8. Wnioskodawca jest zobowiązany do:

8.1. Uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 2004r. prawo

budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn.zm.) .

8.2. Zakazuje się stosowania rozwiązań technicznych mogących negatywnie wpłynąć na stan

środowiska przyrodniczego.

8.3. Wyznaczenie miejsca na okresowe gromadzenie odpadów powstających w wyniku realizacji

obiektu i określenia sposobu postępowania z nimi, uwzględniając wymagania ustalone w ustawie

o odpadach.

8.4. Przestrzegania przepisów wynikających z następujących ustaw:

a/ ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn.zm.) – w

zakresie ochrony przyrody,

b/ ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz.U .Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) –

postępowanie z wytworzonymi odpadami w trakcie budowy oraz w trakcie użytkowania obiektu,

c/ ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne( Dz.U. Nr 115, poz.1229, z późn. zm.) w zakresie

jakości wprowadzanych wód opadowych ( ścieków do gruntu)

 


U z a s a d n i e n i e


W dniu 22 czerwca 2007r. do Urzędu Gminy w Rzeczycy wpłynął wniosek Pana Mariana Jury- Ubojnia Łęg 19 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

Budowie pawilonu handlowego parterowego o wymiarach 8,5m x 6,0m parterowego na działce Nr 33 położonej we wsi Łęg”

W dniu 28 czerwca 2007r. Wójt Gminy Rzeczyca wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie, zawiadamiając strony o prowadzonym postępowaniu. Ponadto zawiadomienie zostało zamieszczone w na stronie internetowej BIP Gminy Rzeczyca oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Kolejnym etapem postępowania było wystąpienie do Wojewody Łódzkiego o wydanie opinii dotyczącej wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko oraz ewentualny jego zakres.

W dniu 06 listopada 2007r. wpłynęło Postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr SR.V.6617-1/97/2007 z dnia 01 października 2007r. informujące, że nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie pawilonu handlowego o wymiarach 8,5m x 6m na działce

-3-


o Nr ewidencyjnym 33 w obrębie wsi Łęg w Gminie Rzeczyca.” Na środowisko , w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt , dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „ Dolina Pilicy” oznaczony kodem PLB 140003.

Ponadto Wojewoda Łódzki korzystając z kompetencji zawartych w art.51 ust. 4b pkt.2, w trybie art. 48 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska ww. postanowieniem uzgodnił środowiskowe uwarunkowania ustalając jednocześnie wymagania dotyczące ochrony obszarów Natura 2000.

W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, poprzez wywieszenie na czas 21 dni, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rzeczyca zawiadomienia o wszczętym postępowaniu administracyjnym, celem składania uwag i wniosków.

W trakcie prowadzonego postępowania nie zgłoszono uwag i wniosków odnośnie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po rozpatrzeniu zebranego materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy i uzgodnienie wydane przez Wojewodę Łódzkiego orzeczono jak w sentencji decyzji.


Pouczenie


1.Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Rzeczyca w terminie 14 dni od

daty jej doręczenia.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw

do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

3.Decyję o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę.

Wniosek winien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. W/w termin może ulec wydłużeniu o

dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się

warunki określone w niniejszej decyzji.Wójt


mgr inż. Marek Pałasz


Otrzymują:

BIP Gminy Rzeczyca


Załącznik Nr 1

do decyzji Nr RRiZP MSz.7625-17/2007 z dnia10 grudnia 2007rCharakterystyka przedsięwzięcia


Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie pawilonu handlowego o profilu spożywczym. Będzie to budynek parterowy ogrzewany nowoczesnymi metodami- ( olej lub gaz).

Po wybudowaniu pawilonu handlowego nie ulegnie zmianie linia istniejącej zabudowy. Aktualnie działka Nr 33 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym piętrowym, oraz budynkiem w którym prowadzona jest działalność gospodarcza- Ubojnia.

Wybudowany pawilon handlowy nie przekroczy istniejącej linii zabudowy.

Planowane przedsięwzięcie oddalone jest od rzeki Pilicy 1,4 km i od starorzecza 1 km.

Ponadto w pobliżu działki Nr 33 nie występują zabytki, cenne wartości przyrodnicze oraz siedliska ptasie.

Ścieki odprowadzane będą do istniejącego szamba, a odpady komunalne składowane do pojemników do tego przeznaczonych a następnie odbierane przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów .

Wójt


mgr inż. Marek Pałasz