OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadania publicznego

w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu

na terenie Gminy Rzeczyca na 2007 rok

§ 1. Rodzaj zadania:

1)     prowadzenie zajęć treningowych w następujących dyscyplinach sportowych:

·          piłka nożna,

·           piłka ręczna,

·          koszykówka,

·          tenis stołowy.

2)     przygotowanie i uczestnictwo w gminnych, regionalnych i ogólnopolskich zawodach sportowych

3)     organizacja otwartych dla mieszkańców imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym rozgrywek piłkarskich na terenie Gminy Rzeczyca

4)     promocja sportu wśród dzieci i młodzieży, jak również wśród dorosłych mieszkańców Gminy Rzeczyca.

§ 2. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania: 10.000,00zł,                    z czego wysokość dotacji na wspieranie zadań wymienionych w § 1 pkt 1) 5.000,00 zł.

§ 3. Zasady i warunki przyznawania dotacji:

1)     O dotację może się ubiegać podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.)

2)     Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku można negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

3)     Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.

4)     Zleceniobiorcy są zobowiązani do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

5)     Z przyznanej dotacji będą pokrywane w szczególności następujące wydatki:

a)     wynagrodzenia prowadzących zajęcia i trenerów,

b)     ubezpieczenia zawodników oraz wpisowe na zawody,

c)     zakup sprzętu sportowego

d)     opłaty za sędziowanie,

e)     nagrody, upominki, dyplomy,

f)      środki higieniczne,

- 2 -

g)     napoje,

h)     wynajem pomieszczeń na realizację zadania,

i)       koszty administracyjne, które łącznie nie mogą przekroczyć 5 % otrzymanej dotacji tj. obsługa księgowa programu, zakup materiałów biurowych.

§ 4. 1. Terminem realizacji objęte są zadania od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2007 roku.

2. Warunki realizacji zadania to:

a)      posiadanie niezbędnej bazy i sprzętu do realizacji zadania (własne lub wynajęte),

b)     dysponowanie wykwalifikowaną kadrą uczestniczącą w realizacji zadania (opiekunowie, ochrona, animatorzy, obsługa medyczna, techniczna itd.).

§ 5. 1. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na realizację zdania publicznego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia                               10 października 2007 roku do godz.15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu)                        w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rzeczycy 97-220 Rzeczyca ul. Tomaszowska 2, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207) dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzeczycy: www.rzeczyca.pl.

         2. Do oferty należy załączyć:

a)     aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru sądowego o uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),

b)     statut podmiotu

c)     informację o dotychczasowych osiągnięciach,

d)     sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok,              a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.

3. Oceny merytorycznej oraz wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa powołana stosownym Zarządzeniem Wójta Gminy Rzeczyca.

4. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Wójt Gminy Rzeczyca.

5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

6. Kryteria oceny ofert:

1)     merytoryczna wartość oferty: skala ocen 0-10,

a)     ilość osób objętych zadaniem

b)     ranga zawodów lub organizowanej imprezy,

c)     atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,

- 3 –

d)     znaczenie realizacji zadania dla rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej,

e)     znaczenie dla promocji Gminy Rzeczyca

2)     finansowe: skala ocen 0-10

a)     rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów

b)     źródła finansowania

c)     odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania ( wolontariat),

3)      organizacyjne: skala ocen 0-10

a)     posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje

b)     zasoby kadrowe i rzeczowe

c)     dotychczasowa współpraca z Gminą Rzeczyca.

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, a składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie.

§ 6. W 2006 roku nie został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rzeczyca. Gmina na realizację powyższego zadania przeznaczyła 16.535 zł (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2006 rok)

§ 7. 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy a oferentem.

2. Informacje telefoniczne na temat wspierania zadań można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzeczycy (pokój Nr 5) tel. 044 710-51-11.