Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (grotowice duża.pdf)grotowice duża.pdf Paulina Kobacka1617 kB2182019-07-23 14:56
Pobierz plik (marina Łęg.pdf)marina Łęg.pdf Paulina Kobacka521 kB1632019-07-23 14:56
Pobierz plik (PFU_DO_PRZETARGU_TEKST_CALOSC.docx)PFU_DO_PRZETARGU_TEKST_CALOSC.docx Paulina Kobacka17773 kB2162019-07-23 14:57
Pobierz plik (PFU_DO_PRZETARGU_TEKST_CALOSC.pdf)PFU_DO_PRZETARGU_TEKST_CALOSC.pdf Paulina Kobacka5824 kB2782019-07-23 14:59
Pobierz plik (ścieżka ządlowice.pdf)ścieżka ządlowice.pdf Paulina Kobacka813 kB1482019-07-23 15:00
Pobierz plik (ścieżka Żądłowice - łęg.pdf)ścieżka Żądłowice - łęg.pdf Paulina Kobacka9118 kB1592019-07-23 15:01
Pobierz plik (SIWZ 23.07.pdf)SIWZ 23.07.pdf Paulina Kobacka1125 kB2462019-07-23 14:53
Pobierz plik (skan33.pdf)skan33.pdf Paulina Kobacka8267 kB1612019-07-23 14:59
Pobierz plik (skan35.jpg)skan35.jpg Paulina Kobacka973 kB1492019-07-23 14:59
Pobierz plik (SKMBT_C36017041110460_0001.jpg)SKMBT_C36017041110460_0001.jpg Paulina Kobacka979 kB1492019-07-23 15:00
Pobierz plik (SKMBT_C36017041110470_0002.pdf)SKMBT_C36017041110470_0002.pdf Paulina Kobacka979 kB1532019-07-23 15:00
Pobierz plik (umowa Zał 5 do SIWZ (część 1).pdf)umowa Zał 5 do SIWZ (część 1).pdf Paulina Kobacka421 kB1532019-07-23 14:53
Pobierz plik (umowa Zał 5A do SIWZ (część 2).pdf)umowa Zał 5A do SIWZ (część 2).pdf Paulina Kobacka420 kB1442019-07-23 14:53
Pobierz plik (umowa Zał 5B do SIWZ (część 3).pdf)umowa Zał 5B do SIWZ (część 3).pdf Paulina Kobacka409 kB1252019-07-23 14:53
Pobierz plik (umowa Zał 5C do SIWZ (część 4).pdf)umowa Zał 5C do SIWZ (część 4).pdf Paulina Kobacka404 kB1452019-07-23 14:53
Pobierz plik (umowa Zał 5D do SIWZ (część 5).pdf)umowa Zał 5D do SIWZ (część 5).pdf Paulina Kobacka407 kB1372019-07-23 14:54
Pobierz plik (uszczegolowienie_zmiany_PFU.pdf)uszczegolowienie_zmiany_PFU.pdf Paulina Kobacka6301 kB2112019-07-23 14:54
Pobierz plik (Załączniki 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11.docx)Załączniki 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11.docx Paulina Kobacka433 kB1632019-07-23 14:54
Pobierz plik (Łęg - Grotowice.pdf)Łęg - Grotowice.pdf Paulina Kobacka1930 kB1622019-07-23 14:56

Ogłoszenie nr 577554-N-2019 z dnia 2019-07-23 r.

Gmina Rzeczyca: Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
3. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0059/17-00 z dnia 02.02.2018 r. wraz z aneksem Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0059/17-01 z dnia 17.07.2018 r.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzeczyca, krajowy numer identyfikacyjny 00054927500000, ul. ul. Tomaszowska  2 , 97-220  Rzeczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 7106176, , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 44 789 06 87.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/aktualne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/aktualne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/aktualne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/aktualne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą tradycyjną, kurierem, osobiście
Adres:
Urząd Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim
Numer referencyjny: UG-RO.271.21.2019.JA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
NIE DOTYCZY


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch miejsc do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie dwóch szlaków pieszo- rowerowych oraz budowie ścieżki rowerowej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45110000-1
45112000-5
45112700-2
45112710-5
45112720-8
45112723-9
45200000-9
45240000-1
45242000-5
45230000-8
45231000-5
45233000-9
45233100-0
45233200-1
45233260-9
45233300-2
45233340-4
43000000-3
43300000-6
43320000-2
43325000-7
71000000-8
71200000-0
71200000-0
71240000-2
71247000-1
71400000-2
71400000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.
Informacje dodatkowe  potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w Rozdziale VII. 1.1). SIWZ
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.
Informacje dodatkowe  potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w Rozdziale VII. 1.1). SIWZ
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: W zakresie I i II części zamówienia: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty, obejmujące wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy/ przebudowy/rozbudowy infrastruktury turystycznej bądź rekreacyjnej (obejmującej np. ciągi komunikacyjne/ ścieżki spacerowe, stanice wodne, miejsca do wodowania kajaków, place zabaw, parki zieleni na terenie publicznym, urządzenia małej architektury typu np. altana, miejsce na ognisko, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, oświetlenie) o wartości każdej z wykonanych robót min. 100.000,00 zł brutto. Uwaga: 1) Ww. roboty muszą być wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy. 2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej. 3) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 4) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany. 5) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. b) dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z art. 12,13,14 ustawy z dnia 07 lipca1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych, c) dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej, zgodnie z art. 12,13,14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych, d) dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z art. 12,13,14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych, e) dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej bez ograniczeń, zgodnie z art. 12,13,14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych,  potwierdzenia spełniania wymienionych powyżej warunków Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń wymienionych w Rozdziale VII. 1.1) SIWZ oraz dokumentów wymienionych w rozdziale VII 2.2) a) i c) SIWZ. Uwaga: Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na I i II część zamówienia, a jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w zakresie obu części, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał się iż:  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty, obejmujące wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy/ przebudowy/rozbudowy infrastruktury turystycznej bądź rekreacyjnej (obejmującej np. ciągi komunikacyjne/ ścieżki spacerowe, stanice wodne, miejsca do wodowania kajaków, place zabaw, parki zieleni na terenie publicznym, urządzenia małej architektury typu np. altana, miejsce na ognisko, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, oświetlenie) o wartości każdej z wykonanych robót min. 100.000,00 zł brutto.  dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z art. 12,13,14 ustawy z dnia 07 lipca1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych,  dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej, zgodnie z art. 12,13,14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych,  dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z art. 12,13,14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych,  dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej bez ograniczeń, zgodnie z art. 12,13,14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych, W zakresie III IV i V części zamówienia: f) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę, obejmującą wykonanie prac projektowych, w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy drogi, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego o wartości robót min. 40 000,00 zł brutto. g) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę, obejmującą wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy drogi, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego o wartości robót min. 200 000,00 zł brutto. Uwaga: 1) Ww. roboty muszą być wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy. 2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej. 3) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 4) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany. 5) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. h) dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, zgodnie z art. 12,13,14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych, i) dysponowanie co najmniej jedną osobą, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, zgodnie z art. 12,13,14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych,  potwierdzenia spełniania wymienionych powyżej warunków Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń wymienionych w Rozdziale VII. 1.1) SIWZ oraz dokumentów wymienionych w rozdziale VII 2.2) b) i d) SIWZ. Uwaga: Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na III, IV i V część zamówienia, a jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w zakresie wszystkich części, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał się iż:  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę, obejmującą wykonanie prac projektowych w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy drogi, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego o wartości robót min. 40 000,00 zł brutto.  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę, obejmującą wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy drogi, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego o wartości robót min. 200 000,00 zł brutto.  dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, zgodnie z art. 12,13,14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych,  dysponowanie co najmniej jedną osobą, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, zgodnie z art. 12,13,14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych odpowiednich dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VII SIWZ, metodą spełnia / nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ) wykonywanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencję bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (w zakresie I i II części zamówienia) b) Wykaz robót budowlanych (wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ) wykonywanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencję bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (w zakresie III, IV i V części zamówienia) c) Wykaz osób (wzór stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w zakresie I i II części zamówienia); d) Wykaz osób (wzór stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w zakresie III, IV i V części zamówienia);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z tabelą elementów scalonych stanowiącą Załącznik Nr 1a do SIWZ; b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów- z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ; c) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; d) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; e) oświadczenia czy zamierza wykonać przedmiot zamówienia osobiście czy poprzez podwykonawców- z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. f) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla każdej z części zamówienia osobno. 2. Ustala się wadium dla a) Części I zamówienia w wysokości 2 550,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt 00/100) b) Części II zamówienia w wysokości 4 440,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści 00/100); c) Części III zamówienia w wysokości 8 100,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto 00/100); d) Części IV zamówienia w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100); e) Części V zamówienia w wysokości 4 300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych , 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 16 8985 0004 0020 0210 3961 0012 z adnotacją: „wadium – „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” część……..zamówienia. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium złożone w formie innej niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja na wykonane roboty 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana ta będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3) zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a których zakres będzie odpowiadał przedmiotowi zamówienia, 4) zaistnieją okoliczności nieznane dotąd Zamawiającemu np. w czasie prowadzenia robót okaże się, że na terenie budowy występują niezinwentaryzowane urządzenia; w takiej sytuacji zakres zamówienia ulegnie zmianie stosownie do konieczności dostosowania prowadzonych robót do stanu faktycznego, 5) nastąpi działanie siły wyższej. 6) wystąpią okoliczności niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec w szczególności: a) warunki uniemożliwiające roboty z przyczyn technologicznych b) protesty osób prawnych i fizycznych dotyczące realizacji robót na ich posesjach, 7) zajdzie konieczność dokonania zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych w umowie. 2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 3 i nast., jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 8. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem, okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; b) Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej niniejszą umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; c) Gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, d) Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, z które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; e) Wystąpią działania siły wyższej uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; f) Wystąpią okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji zamówienia, nieznane stronom w dniu podpisania umowy. 9. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 10. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie zapisów dotyczących wynagrodzenia i warunków rozliczeń Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie odbiorów robót oraz w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zmiany Harmonogramu Płatności będącego elementem umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0059/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 11. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzenia na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno- organizacyjnym umowy np. zmiana numeru konta bankowego, zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno- prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy musza mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 13. Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z ww. przesłanek. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 14. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. Zamawiający zatwierdzi lub odrzuci proponowany przez Wykonawcę okres przedłużenia terminu wykonania umowy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku Wykonawcy. Okres przedłużenia terminu wykonania robot zostanie potwierdzony przez Strony w aneksie do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-08, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Miejsce do obsługi turystki kajakowej Łęg”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Lokalizacja: zlokalizowane przy lewym brzegu rzeki Pilicy na działce o nr ewid. 1250 (powierzchnia 0,64 ha), obręb ewidencyjny Łęg, Gmina Rzeczyca. 2) Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie obiektów i urządzeń turystycznych (przygotowanie terenu pod miejsce wodowania kajaków, altana z ławkami i stołem, miejsce na ognisko z siedziskami, miejsce pod sanitariat i segregator na odpady wraz z drewnianą obudową oraz wyposażeniem w sanitariat kontenerowy, taras widokowy na nasypie drogowym, utwardzenie drogi dojazdowej, elementy małej architektury, oświetlenie terenu); Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe koniecznych do wykonania robót zawarte są w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 3) W zakres prac niezbędnych do wykonania w formule „zaprojektuj- wybuduj” wchodzą m. in. następujące roboty: a) Pozyskanie niezbędnych i aktualnych map do celów lokalizacyjni/projektowych na obszary objęte przedmiotem zamówienia; b) Sporządzenie wstępnego projektu zagospodarowania terenu i uzyskanie akceptacji Zamawiającego; c) Konsultowanie na bieżąco proponowanych rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem ich akceptacji od Zamawiającego; d) Sporządzenie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu) na cały zakres prac, w ty uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód, opinii i decyzji administracyjnych, badań gruntowych; e) Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych; f) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, w tym udział projektanta w odbiorze końcowym inwestycji; g) Sporządzenie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla całego zakresu prac niezbędnych do wykonania oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez odpowiednie organy; h) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem, obejmującego cały zakres prac objętych projektami budowlanymi; i) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu [rac projektowych; j) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej stosownie do wytycznych zawartych w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno- Użytkowym; k) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45112000-5, 45112700-2, 45112710-5, 45112720-8, 45112723-9, 45200000-9, 45240000-1, 45242000-5, 45230000-8, 45231000-5, 45233000-9, 45233100-0, 45233200-1, 45233260-9, 45233300-2, 45233340-4, 43000000-3, 43300000-6, 43320000-2, 43325000-7, 71000000-8, 71200000-0, 71200000-0, 71240000-2, 71247000-1, 71400000-2, 71400000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja na wykonane roboty 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: „Miejsce do obsługi turystyki kajakowej „Grotowice”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Lokalizacja: zlokalizowane przy lewym brzegu rzeki Pilicy na działkach o nr ewid. 631 i 632, obręb ewidencyjny Grotowice, Gmina Rzeczyca. 2) Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie obiektów i urządzeń turystycznych (altany z ławkami i stołem, miejsce na ognisko z siedziskami, boisko do piłki plażowej, miejsce zabaw dla dzieci, miejsce do plażowania, miejsce pod sanitariat i segregator na odpady wraz z drewnianą obudową oraz wyposażeniem w sanitariat kontenerowy, utwardzenie drogi dojazdowej, elementy małej architektury, oświetlenie terenu, przygotowanie miejsca do wodowania kajaków). Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe koniecznych do wykonania robót zawarte są w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 3) W zakres prac niezbędnych do wykonania w formule „zaprojektuj- wybuduj” wchodzą m. in. następujące roboty: a) Pozyskanie niezbędnych i aktualnych map do celów lokalizacyjni/projektowych na obszary objęte przedmiotem zamówienia; b) Sporządzenie wstępnego projektu zagospodarowania terenu i uzyskanie akceptacji Zamawiającego; c) Konsultowanie na bieżąco proponowanych rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem ich akceptacji od Zamawiającego; d) Sporządzenie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu) na cały zakres prac, w ty uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód, opinii i decyzji administracyjnych, badań gruntowych; e) Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych; f) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, w tym udział projektanta w odbiorze końcowym inwestycji; g) Sporządzenie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla całego zakresu prac niezbędnych do wykonania oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez odpowiednie organy; h) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem, obejmującego cały zakres prac objętych projektami budowlanymi; i) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu [rac projektowych; j) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej stosownie do wytycznych zawartych w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno- Użytkowym; k) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45112000-5, 45112700-2, 45112710-5, 45112720-8, 45112723-9, 45200000-9, 45240000-1, 45242000-5, 45230000-8, 45231000-5, 45233000-9, 45233100-0, 45233200-1, 45233260-9, 45233300-2, 45233340-4, 43000000-3, 43300000-6, 43320000-2, 43325000-7, 71000000-8, 71200000-0, 71200000-0, 71240000-2, 71247000-1, 71400000-2, 71400000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja na wykonane roboty 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: „Szlak pieszo- rowerowy relacji Żądłowice- Łęg”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) długości 2 160 m; 2) Lokalizacja: zlokalizowany na działkach o nr ewid. 193, 292, 1262, 1264, 1289 w obrębie ewidencyjnym Łęg, Gmina Rzeczyca. 3) Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebiegającego od granic administracyjnych wsi Żądłowice (gm. Inowłódz.) do Łęgu. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe koniecznych do wykonania robót zawarte są w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 4) W zakres prac niezbędnych do wykonania w formule „zaprojektuj- wybuduj” wchodzą m. in. następujące roboty: a) Pozyskanie niezbędnych i aktualnych map do celów lokalizacyjni/projektowych na obszary objęte przedmiotem zamówienia; b) Sporządzenie wstępnego projektu zagospodarowania terenu i uzyskanie akceptacji Zamawiającego; c) Konsultowanie na bieżąco proponowanych rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem ich akceptacji od Zamawiającego; d) Sporządzenie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu) na cały zakres prac, w ty uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód, opinii i decyzji administracyjnych, badań gruntowych; e) Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych; f) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, w tym udział projektanta w odbiorze końcowym inwestycji; g) Sporządzenie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla całego zakresu prac niezbędnych do wykonania oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez odpowiednie organy; h) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem, obejmującego cały zakres prac objętych projektami budowlanymi; i) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu [rac projektowych; j) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej stosownie do wytycznych zawartych w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno- Użytkowym; k) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45112000-5, 45112700-2, 45112710-5, 45112720-8, 45112723-9, 45200000-9, 45240000-1, 45242000-5, 45230000-8, 45231000-5, 45233000-9, 45233100-0, 45233200-1, 45233260-9, 45233300-2, 45233340-4, 43000000-3, 43300000-6, 43320000-2, 43325000-7, 71000000-8, 71200000-0, 71200000-0, 71240000-2, 71247000-1, 71400000-2, 71400000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja na wykonane roboty 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Szlak pieszo- rowerowy relacji Mysiakowiec- Grotowice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) o długości 1 510 m; 2) Lokalizacja: zlokalizowany na działce: nr ewid. 602 w obrębie ewidencyjnym Grotowice, Gmina Rzeczyca i nr ewid. 229 – obręb ewidencyjny Mysiakowiec, Gmina Poświętne. 3) Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie szlaku pieszo-rowerowego o długości 1510 m. Początek szlaku rozpoczyna się od drogi do mostu na rzece Pilicy w miejscowości Mysiakowiec, a kończy swój bieg w Grotowicach. Odgałęzieniem szlaku (działka nr ewid. 606 – własność Gminy Rzeczyca) jest odcinek drogi dojazdowej o długości 540 m do miejsca obsługi turystyki kajakowej Grotowice. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe koniecznych do wykonania robót zawarte są w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 4) W zakres prac niezbędnych do wykonania w formule „zaprojektuj- wybuduj” wchodzą m. in. następujące roboty: a) Pozyskanie niezbędnych i aktualnych map do celów lokalizacyjni/projektowych na obszary objęte przedmiotem zamówienia; b) Sporządzenie wstępnego projektu zagospodarowania terenu i uzyskanie akceptacji Zamawiającego; c) Konsultowanie na bieżąco proponowanych rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem ich akceptacji od Zamawiającego; d) Sporządzenie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu) na cały zakres prac, w ty uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód, opinii i decyzji administracyjnych, badań gruntowych; e) Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych; f) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, w tym udział projektanta w odbiorze końcowym inwestycji; g) Sporządzenie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla całego zakresu prac niezbędnych do wykonania oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez odpowiednie organy; h) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem, obejmującego cały zakres prac objętych projektami budowlanymi; i) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu [rac projektowych; j) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej stosownie do wytycznych zawartych w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno- Użytkowym; k) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45112000-5, 45112700-2, 45112710-5, 45112720-8, 45112723-9, 45200000-9, 45240000-1, 45242000-5, 45230000-8, 45231000-5, 45233000-9, 45233100-0, 45233200-1, 45233260-9, 45233300-2, 45233340-4, 43000000-3, 43300000-6, 43320000-2, 43325000-7, 71000000-8, 71200000-0, 71200000-0, 71240000-2, 71247000-1, 71400000-2, 71400000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja na wykonane roboty 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Ścieżka rowerowa przez rezerwat Żądłowice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Długość: 2 571 m; 2) Lokalizacja: zlokalizowana na działkach: nr ewid. 1084 w obrębie Rzeczyca, Gmina Rzeczyca –,nr ewid. 432 w obrębie Żądłowice, Gmina Inowłódz oraz działka o nr ewid. 1250 w obrębie Łęg, Gmina Rzeczyca. 3) Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej przebiegającej z Rzeczycy do miejscowości Łęg przez rezerwat „Żądłowice” (teren Lasów Państwowych Nadleśnictwo Spała, obręb Żądłowice, gm. Inowłódz). Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe koniecznych do wykonania robót zawarte są w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 5) W zakres prac niezbędnych do wykonania w formule „zaprojektuj- wybuduj” wchodzą m. in. następujące roboty: a) Pozyskanie niezbędnych i aktualnych map do celów lokalizacyjni/projektowych na obszary objęte przedmiotem zamówienia; b) Sporządzenie wstępnego projektu zagospodarowania terenu i uzyskanie akceptacji Zamawiającego; c) Konsultowanie na bieżąco proponowanych rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem ich akceptacji od Zamawiającego; d) Sporządzenie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu) na cały zakres prac, w ty uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód, opinii i decyzji administracyjnych, badań gruntowych; e) Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych; f) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, w tym udział projektanta w odbiorze końcowym inwestycji; g) Sporządzenie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla całego zakresu prac niezbędnych do wykonania oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez odpowiednie organy; h) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem, obejmującego cały zakres prac objętych projektami budowlanymi; i) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu [rac projektowych; j) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej stosownie do wytycznych zawartych w załączonym do ogłoszenia Programie Funkcjonalno- Użytkowym; k) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/skuteczne zawiadomienie o zakończeniu robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45112000-5, 45112700-2, 45112710-5, 45112720-8, 45112723-9, 45200000-9, 45240000-1, 45242000-5, 45230000-8, 45231000-5, 45233000-9, 45233100-0, 45233200-1, 45233260-9, 45233300-2, 45233340-4, 43000000-3, 43300000-6, 43320000-2, 43325000-7, 71000000-8, 71200000-0, 71200000-0, 71240000-2, 71247000-1, 71400000-2, 71400000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja na wykonane roboty 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: