UCHWAŁA Nr XXXVI/ 247 /05

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 30 grudnia 2005 roku

 

 

 w sprawie upamiętnienia 670-lecia Rzeczycy

 

       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. . Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457)  Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

§ 1. 1. Upamiętnia się 670 rocznicę powstania Rzeczycy wmurowaniem tablicy okolicznościowej o następującym brzmieniu:

 

Kto nie szanuje i nie ceni
swej przeszłości, nie jest
godzien szacunku teraźniejszości,
ani prawa do przyszłości”

 

J. Piłsudski

 

Dla utrwalenia i upamiętnienia 670-lecia Rzeczycy

 

-    z podziękowaniem dla naszych przodków, ojców.

 

-    na chwałę mieszkańcom Rzeczycy,

 

-    ku pamięci dla przyszłych pokoleń.

 

 

Rzeczyca, dn. 30 grudnia 2005 roku

 

 

Rada Gminy Rzeczyca          Wójt Gminy Rzeczyca

 

 

2. Tablica zostanie wmurowana na głazie przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rzeczycy.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Przewodniczący Rady Gminy

                      mgr Andrzej Gwizdoń