UCHWAŁA Nr XXXVI /245 /05

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 30 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie określenia planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. . Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457) oraz art. 401, 406 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr  162, poz 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 162, poz. 1568Nr 190 poz.1865, Nr 217 poz. 2124; z 2004 r. Nr 19 poz.177, Nr 49 poz.464, Nr 70 poz.631, Nr 91 poz.875, Nr 92 poz. 870, Nr 96 poz 959, Nr 121 poz. 1263, Nr 273 poz 2703, Nr 281 poz. 2784; z 2005 r. Nr 25 poz. 202, Nr 62 poz. 552, Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1420 )  Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

 

 

         § 1. Zatwierdza się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                         mgr Andrzej Gwizdoń

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/245/05
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 30 grudnia 2005 r.
Lp. Wyszczególnienie Plan na 2006 rok
I. Stan funduszy na początek roku, w tym: 10.628,10
1. Środki pienięŜne 10.628,10
II. Przychody 6.500,00
1. § 2960 – Przelewy redystrybucyjne 6.500,00
III. Wydatki 16.500,00
1.
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań
proekologicznych
5.500,00
2.
Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień oraz parków wiejskich
11.000,00
IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: 628,10
1. Środki pienięŜne 628,10