Drukuj

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Rzeczyca zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2021 r. Rada Gminy Rzeczyca podjęła uchwałę
nr XXXV/242/2021 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r., poz. 5708) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
1. 26,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2. 52,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości – 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888 ze zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, tworzywa sztuczne, bioodpady.
Zmieniona stawka opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).
Do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

Nadrzędna kategoria: Urząd Gminy
Odsłony: 107